Algemene gegevens

MOULIN MARIMAN
Quartier Barbara
Chemin de Bruno ‐ 26780 Allan
Drôme Provençale
France

BTW BE 0456.128.642
FR 54484413067

AANKOMST/VERTREK

De kamers zijn beschikbaar vanaf 16u00.
Bij vertrek kunt u tot uiterlijk 10u00 over de kamer beschikken.

AANBETALINGEN

Een aanbetaling van 33% van de totale de kostprijs van het verblijf wordt gevraagd, met een minimum van één nacht, of een garantie gesteld met een geldige kredietkaart.

ANNULERING

  • Vanaf reserveringsbevestiging: 10% van het totale verblijf;
  • Minder dan 2 weken voor dag van aankomst: 30% van het totale verblijf;
  • Reservaties geannuleerd 48 uur voor dag van aankomst: 60% van het totale verblijf, met een minimum bedrag van 1 overnachting;
  • No-show of verkorting van het verblijf resulteren in het aanrekenen van het totale verblijf.

Bij ontvangst van Uw voorschot, voorafbetaling, of bij een kredietkaart garantie verklaart U zich volledig akkoord met deze verkoopsvoorwaarden. Betwistingen omtrent deze voorwaarden worden enkel beslecht door de bevoegde rechtbank.

GEBRUIK VAN KREDIET OF BETAAL KAARTEN

Wij aanvaarden kredietkaarten als betaalmiddel in het hotel.
Kredietkaarten kunnen gebruikt worden ter garantie van een reservatie in het hotel.

OVERSCHRIJVINGEN EN BETALINGEN VIA BANK

Bank 443-2634751-46
IBAN: FR76 1390 6001 7085 0061 1042 306
SWIFT / BIC: AGRIFRPP839
Identiteit bank: Frans

VOORWAARDEN

01. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant uitdrukkelijk de hierna bedongen voorwaarden. Deze voorwaarden gelden voor alle contracten met en door ons aangegaan.

02. Onze offertes houden geen verbintenis in van onzentwege, tenzij expliciet anders wordt vermeld. Alleen bestellingen die door ons schriftelijk werden aanvaard, zijn aan ons tegenstelbaar. De door ons opgegeven prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij expliciet anders wordt vermeld. Zij worden opgegeven onder voorbehoud van substantiële vermeerdering van de marktprijzen; de prijzen die worden aangerekend zijn steeds de prijzen van de dag.

03. De factuur zal dezelfde inhoud hebben dan de offerte voor prestaties in tijd die minder of gelijkwaardig zijn dan de prijsofferte. Voor bijkomende prestaties die door de klant niet gevraagd werden in zijn prijsaanvraag en die toch gepresteerd werden ter plaatse, zullen gefactureerd worden aan het MOULIN MARIMAN‐tarief op dat moment. Lokale dranken die door onze diensten ter plaatse vereffend dienen te worden, zullen een meerwaarde van 5% hebben op de eindfactuur als administratiekost.

04. Bestellingen door de klant geplaatst en door ons aanvaard, moeten worden afgenomen. In geval van annulatie van het geheel of een gedeelte van een geplaatste bestelling, is de klant van rechtswege en zonder inmorastelling ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag verschuldigd van:

  • 30% van het bedrag van de geannuleerde bestelling; incl. BTW, bij annulatie van meer dan 30 dagen vóór de voorziene levering, tenzij anders expliciet wordt vermeld;
  • 50% van het bedrag van de geannuleerde bestelling; incl. BTW, bij annulatie van meer dan 10 dagen en minder dan 30 dagen vóór de voorziene levering, tenzij anders expliciet wordt vermeld;
  • 60% van het bedrag van de geannuleerde bestelling; incl. BTW, bij annulatie van meer dan 5 dagen en minder dan 10 dagen vóór de voorziene levering, tenzij anders expliciet wordt vermeld;
  • 80% van het bedrag van de geannuleerde bestelling; incl. BTW, bij annulatie van meer dan 48 uur en minder dan 5 dagen vóór de voorziene levering, tenzij anders expliciet wordt vermeld;
  • 100% van het bedrag van de geannuleerde bestelling; incl. BTW, bij annulatie van minder dan 48 uur vóór de voorziene levering, tenzij anders expliciet wordt vermeld

05. Geplaatste bestellingen tegen een forfaitaire prijs verplichten ons onze prijzen te herzien als het uiteindelijke aantal meer dan 10% lager is dan het aantal dat werd medegedeeld bij de prijsaanvraag of bij de bestelling. Elke welk danige wijziging na het aanvaarden van de definitieve bestelling moet schriftelijk worden gedaan; bij gebreke waarvan minstens het aantal personen dat werd voorzien in de bestelling zal worden gefactureerd.

06. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor vertraging van of gebreken aan de levering, veroorzaakt door moeilijkheden bij de toegang tot de lokalen of door een te geringe voorbereiding van de lokalen door de klant, en in ieder geval bij overmacht of gebeurtenissen buiten onze wil om.

07. Indien MOULIN MARIMAN om redenen onafhankelijk van haar controle in de onmogelijkheid vertoeft de aan haar gevraagde prestaties goed en volledig uit te voeren of wanneer haar prestaties vroegtijdig worden gestaafd om redenen die vreemd zijn aan haar aansprakelijkheid, verplicht onze klant zich de door MOULIN MARIMAN betaalde of gedulde kosten wegens beletsel of stopzetting alsook het deel van de aan MOULIN MARIMAN verschuldigde prijs wegens reeds uitgevoerde prestaties aan deze laatste te betalen. Onze klant verplicht zich er eveneens toe MOULIN MARIMAN te ontlasten van haar aansprakelijkheid wegens prestaties die daardoor niet zouden uitgevoerd worden.

08. Het huren van materiaal valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant, die zal worden gehouden aan het vergoeden van alle verliezen of beschadigingen, welke dan ook.

09. Alle klachten omtrent hoeveelheden dienen op het ogenblik van de aflevering/aanvaarding te worden geformuleerd. Alle klachten omtrent de non‐conformiteit van leveringen, dienen ons schriftelijk te bereiken binnen de 24uren te rekenen vanaf de levering. Alle klachten omtrent facturen dienen ons te bereiken binnen de 8 dagen na verzending van de factuur, waarbij de factuurdatum geldt als verzendingsdatum. Elke klacht, buiten deze termijnen gesteld, is onontvankelijk. Alle klachten dienen schriftelijk te worden geformuleerd met een aangetekend schrijven, desnoods tegelijk te verzenden met fax of e‐mail.

10. De betaling van de facturen dient de overeengekomen vervaldag op onze zetel te geschieden. Indien er geen vervaldag werd gestipuleerd, dan zijn onze facturen contant betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan betaling tegen de vervaldag is van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een nalatigheidintrest verschuldigd ten belope van 12% op jaarbasis, steeds berekend vanaf de factuurdatum, op de hoofdsom inclusief BTW.

11. Indien de factuur op vraag van de opdrachtgever op naam van een derde is opgemaakt, zijn de opdrachtgever en de derde solidair verantwoordelijk voor de betaling van deze factuur alsook voor de uitvoering van de andere verplichtingen voortvloeiend uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.

12. Voor alle betwistingen is uitsluitend die rechtbank van Antwerpen, rechtsgebied waar wij onze maatschappelijke zetel houden, bevoegd. Behalve indien wij verkiezen de regels van het gemeenrecht, conform het Gerechtelijk Wetboek, toe te passen. In elk geval zal de klant bij betwisting, ons moeten dagvaarden voor de Rechtbank bevoegd voor het rechtsgebied waar wij onze maatschappelijke zetel houden.

13. MOULIN MARIMAN kan onder geen geding verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen, verliezen, diefstallen, of schade.